KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA
GENEL AYDINLATMA METNİ

Somca Gıda Dağıtım Ve Pazarlama A.Ş  (“Maydonoz Döner”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ilgili kişilerden temin edebileceğimiz kişisel verilere dair işleme faaliyetimiz hakkında bilgilendirme sağlamak ve bu kapsamdaki aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işbu Genel Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

İşbu Genel Aydınlatma Metni, genel bir bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, konu hakkındaki ayrıntılı açıklamalara Şirketimize ait “www.maydonozdoner.com” internet adresinde yer verilen “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

Maydonoz Döner olarak çalışan, çalışan adayı, tedarikçi, ziyaretçi, müşteri ile iş ortaklarımızın hissedarları, yetkilileri ve çalışanlarına ilişkin olarak elde ettiğimiz kişisel verileri, Kanun’a uygun bir şekilde işlemeye oldukça önem vermekteyiz.

VERİ SORUMLUSU OLARAK – MAYDONOZ DÖNER

Veri Sorumlusu, verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu kapsamda Maydonoz Döner olarak ilgili kişilerin kişisel verilerinin nasıl işleneceğini belirliyor ve veri kayıt sisteminin yönetimini sağlıyoruz. Bir diğer ifadeyle, kişisel verilerinizi işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz.

MAYDONOZ DÖNER OLARAK KİMLERİN KİŞİSEL VERİSİNİ İŞLİYORUZ?

Maydonoz Döner olarak ticari faaliyetlerimizi sürdürebilmek, ürün ve hizmete yönelik taleplere en iyi şekilde yanıt verebilmek amacıyla çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, iş ortaklarımızın hissedar, yetkili ve çalışanlarının, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işliyoruz.

MAYDONOZ DÖNER OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE TOPLUYORUZ?

Kişisel verilerinizi aşağıdaki kanallar ve yöntemler aracılığıyla topluyoruz:

 • Kişisel verilerinizi toplama kanalları: Fiziki ortamlarda form doldurmanız veya bilgilerinizi bizimle paylaşmanız; internet sitesi ya da dijital ortamlarda yer alan iletişim, teklif, başvuru ve şikayet formlarını doldurmanız; telefon, posta, kurye, e-posta, internet sitemiz, mobil uygulamamız ve sosyal medya platformları üzerinden, çağrı merkezinden, şubelerimiz ve Franchise şubelerimizden, belirtilen kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.
 • Kişisel verilerinizi toplama yöntemleri: Kişisel verileriniz, kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

 

MAYDONOZ DÖNER OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Maydonoz Döner olarak kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, ilgili kişi gruplarına göre aşağıda belirtildiği şekildedir.

 • Çalışanlar: Maydonoz Döner olarak çalışanlarımızın kişisel verilerini İş ve sosyal güvenlik mevzuatının gereklerini yerine getirmek, sağlık ve ferdi kaza sigortalarını yaptırılabilmek, insan kaynakları süreçlerini yürütebilmek, yan hakları temin etmek ve ücret politikasının yönetebilmek amacıyla işlemekteyiz.
 • Çalışan Adayları: Maydonoz Döner olarak çalışan adaylarımızın kişisel verilerini, işe alım sürecini yönetebilmek amacıyla işlemekteyiz.
 •  İş Ortaklarımızın Hissedarları, Yetkilileri ve Çalışanları: Maydonoz Döner olarak iş ortaklarımızın hissedarları, yetkilileri ve çalışanlarına ait kişisel verileri, ticari faaliyetimizin yürütebilmek, risk ve organizasyon süreç yönetiminin sağlayabilmek, talep ve şikâyetlere en kısa zamanda dönüş sağlayabilmek amacıyla işlemekteyiz.
 • Müşteriler: Maydonoz Döner olarak müşterilerimizin kişisel verilerini doğru ve nitelikli iletişimi sağlayabilmek, ürün ve hizmete yönelik satış/satış sonrası hizmetlerimizi yürütebilmek, müşteri sipariş süreçlerini yürütebilmek, Şubelerimiz ve Franchise şubelerimiz ziyaret edildiğinde veya çeşitli kanallar aracılığıyla (çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulama vb.) ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulması, talep ve şikayetlerin yönetilmesi, İnternet sitesi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen üyeliklerin yönetilmesi, sosyal medya hesaplarımızın yönetilmesi ve bu kanallar üzerinden bizimle müşterilerimizin kuracağı, açık rızanızın ve ticari iletişim izninizin bulunması halinde, Şirketimizin sunduğu hizmet ve ürün kalitesinin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için çeşitli kanallar (internet sitesi, sosyal medya platformları, mobil uygulama vb.) ile tanıtım, pazarlama, promosyon, anket, çekiliş, hediye gönderimi, yarışma, kampanya ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, genel ve özel teklifler sunulması, bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve müşterilerin olası taleplerinin önceden öngörülebilmesi amacıyla analiz çalışmaları yapılması, güvenliğin sağlanması amacıyla iş yerlerimizde kamera kayıtlarının alınması, mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, iç – dış denetimi sağlayabilmek, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi/belge verebilmek, muhasebe ve finans sürecini yönetebilmek amacıyla işlemekteyiz.
 • Tedarikçiler: Maydonoz Döner olarak müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin kişisel verilerini doğru ve nitelikli iletişimi sağlayabilmek, ürün ve hizmete yönelik danışmanlık/satış/satış sonrası hizmetlerimizi yürütebilmek, mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, iç – dış denetimi sağlayabilmek, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi/belge verebilmek, muhasebe ve finans sürecini yönetebilmek, iletişimin yürütülmesi amacıyla işlemekteyiz.
 • Ziyaretçiler: Maydonoz Döner olarak iş yerimizi ve internet sitemizi ziyaret eden kişilerin kişisel verilerini, fiziki mekan güvenliğini sağlayabilmek, taleplere en kısa ve en güvenilir şekilde karşılık verebilmek, kampanya, reklam ve tanıtım faaliyetimizi yürütmek amacıyla işlemekteyiz.

MAYDONOZ DÖNER OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARIYORUZ?

Franchise, satış, iş ve benzeri akitlerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, siparişin oluşturulması ve sipariş takip sürecinin yürütülmesi, ürün ve hizmete yönelik faaliyetlerimizin etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla işlediğimiz kişisel verilerinizi, ihtiyaç olduğu ölçüde;

 • Franchise ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere iş ortaklarımıza,
 • Anlaşmalı olduğumuz kurum ve kuruluşlara,
 • Şirketimizin yetkililerine ve hissedarlarına,

aktarabiliyoruz.

Özel hukuk kişilerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi kapsamı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ve hukuken yetkili kamu hukuk kişilerine aktarılabilmektedir. Maydonoz Döner olarak kişisel veri aktarımı için Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere ve Kanun’un 8.  maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması kurallarına uyarak verilerinizin korunması için gerekli olan tüm teknik ve idari önlemleri alıyoruz.

 

MAYDONOZ DÖNER OLARAK KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE AKTARMA HUKUKİ SEBEPLERİMİZ NELERDİR?

İlgili kişiye ait kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı ancak ilgili kişinin açık rızası ile mümkündür. Kanun’un 5. maddesi uyarınca açık rızanın bulunmadığı haller olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisi ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinin, ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekmesi veya
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek Maydonoz Döner’in meşru menfaatleri için gerekmesi

durumunda ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Kişilerin ırkı ve etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikteki kişisel verilerdir. Özel nitelikteki kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası kapsamında işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda ise

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

MAYDONOZ DÖNER TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN OLARAK İLGİLİ KİŞİLER HAKLARINI NASIL KULLANABİLİR?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler Maydonoz Döner’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;

 • İnternet sitesi aracılığı ile: ‘’www.madonozdoner.com’’ adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak,
 • Posta yoluyla: Maydonoz Döner’e ait iş yeri adresi Altayçeşme Mah. Cam Sk. No:16 Dap Royal Center D Blok K:11 D:42 MALTEPE / İSTANBUL